Home » Ons bedrijf » Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen

Maris Natuursteen is “leader” op het gebied van recyclage van kasseien. Jaarlijks worden tienduizenden tonnen natuursteen opgebroken, gereinigd, gesorteerd per geologie en per afmeting en hergebruikt in diverse publieke en privé projecten.  Zo hergebruiken we massaal veel natuursteen (kasseien) die decennia geleden reeds werd geproduceerd. 

                  

We vermijden zo alle impact op mens, natuur en milieu aangezien deze natuursteen niet meer moet ontgonnen worden.  We vermijden ook de impact op mens, natuur en milieu die het transport vanuit diverse buitenlandse (zelf intercontinentale) groeves met zich meebrengt.  Het opbreken van natuursteen (kasseien), deze reinigen en sorteren, en dan terug gebruiken in diverse publieke en privé projecten (soms zelfs hetzelfde project waaruit ze opgebroken werden) is een sterk staaltje van duurzaam ondernemen.

 

Code of conduct

Sinds kort hanteren wij ook een Code of Conduct waarmee we onszelf opleggen en onze leveranciers aanmanen om belangrijke ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden te respecteren en deze alzo trachten te optimaliseren.  Wij zijn er ons van bewust dat het een proces is dat langzamerhand moet vorderen, maar "vele kleintjes maken een groot". 

Natuursteen uit een aantal niet Europese (voor ons Aziatisch landen) hebben een kwalijke reputatie als het over “ethische waarden” gaat. Worden de regels en richtlijnen die door diverse internationale instanties zijn opgelegd wel gerespecteerd?  Maris Natuursteen zet zich reeds verscheidene jaren in om deze problematieken een halt toe te roepen.  Daarom hebben wij ook een licentieovereenkomst onderschreven met het externe onafhankelijke controle-organisme “Xertifix” die de situaties ter plaatse controleert.  Met deze overeenkomst zijn wij zeker dat de regels en de richtlijnen die opgelegd worden door de “United Nations”, door de “International Labour Organisation” en door “OESE (OECD)” gecontroleerd worden, bijgestuurd worden om uiteindelijk gerespecteerd te worden.

 

Trustone

Op vrijdag 10 mei 2019 werd in Brussel op het kabinet van Vlaams Minister President Bourgeois het TruStone convenant ondertekend door de Minister President, een aantal Vlaamse en Nederlandse bedrijven, overheden, ngo’s en andere organisaties (zoals vakbonden).  Het feit dat dit een grensoverschrijdend convenant is (Vlaanderen en Nederland) maakt het daarbij ook nog uniek. De SER (Sociaal Economische Raad) treedt op als onafhankelijk secretariaat voor het convenant.  Maris Natuursteen was een van de eersten die het convenant mee ondertekende en heeft zich als dusdanig ook geëngageerd om de doelstellingen van het convenant mee te verwezenlijken.

Op maandag 13 mei 2019 werd het convenant eveneens ondertekend door Nederlands minister Sigrid Kraag, een aantal Nederlandse natuursteen verwerkende bedrijven en afgevaardigden van FNV, CNV en Arisa.

Doelstelling van TruStone.

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. De natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland heeft het initiatief genomen om deze problematiek gezamenlijk aan te pakken.

De natuursteensector in Nederland en België bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals keien, tegels, stoepranden (boordstenen), aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, gevels.

De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid verwachten dat bedrijven zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).  Het verkrijgen van volledige transparantie in de keten is hierin van primordiaal belang.  Dit kan o.a. door het in kaart brengen van risico’s in de productieketen zodat problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige arbeidsomstandigheden en ongezonde arbeidssituaties.

Wij zijn uitermate opgetogen met het feit dat de bestaande problematieken gezamenlijk zullen aangepakt worden, met meer draagkracht dan de individuele aanpak van ons als KMO, en daarom zijn we fier dat we dit convenant reeds bij aanvang hebben ondertekend.

IMVO-pilots natuursteen

Belangrijke inkopers van natuursteen zijn overheden. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) door overheden is daarom van groot belang. Een pilot op het gebied van kinderarbeid moet zorgen dat overheden voorkeur geven aan verantwoord geproduceerde natuursteen.  Maris natuursteen is actief deelnemer aan de Pilot India.

Ethisch verantwoorde natuursteen

     

Meeting in Khamman (India)

Om te weten wat Maris Natuursteen onderneemt in het kader van Ethisch verantwoorde natuursteen, klik op de onderstaande link.

Ethisch verantwoorde natuursteen

 

Milieu

Maris Natuursteen kiest in haar bedrijfsvoering waar mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen. Een paar voorbeelden:

Recyclage van gebruikte natuursteen:

Maris Natuursteen is “leader” op het gebied van recyclage van kasseien.  Jaarlijks worden tienduizenden tonnen natuursteen opgebroken, gereinigd, gesorteerd per geologie en per afmeting en terug hergebruikt in diverse publieke en privé projecten.  Zo hergebruiken we massaal veel kasseien die decennia geleden reeds werden geproduceerd.  We vermijden zo alle impact op mens, natuur en milieu omdat deze natuursteen niet meer moet ontgonnen worden en we vermijden de impact van het transport vanuit diverse buitenlandse (zelf intercontinentale) groeves.  Het opbreken van natuursteen (kasseien), deze reinigen en sorteren, en dan terug gebruiken in diverse publieke en privé projecten is een sterk staaltje van duurzaam ondernemen.

Water:

Wij beschikken over een hemelwaterbufferbekken van ongeveer 750 m³.  We gebruiken dit regenwater voor ons productieproces .  Het water wordt gerecycleerd zodat het meerdere keren in het productieproces kan ingezet worden.  Tevens gebruiken we dit water om opvliegend stof van onze voorraad recuperatiekeien te reduceren.  Wij bouwen op korte termijn een nieuwe bedrijfshal waar eveneens een bufferbekken voor hemelwater wordt voorzien.

Geluid:

Wij bouwen een nieuwe bedrijfshal voor onze zaagmachines waar veel aandacht wordt besteed aan het absorberen van geluid zodat er van geluidsoverlast geen sprake kan zijn.

Energie:

In onze nieuwe kantoren zijn op de locaties die ervoor in aanmerking komen verlichting met sensoren voorzien zodat deze automatisch aan- en uitschakelen.  Ook hebben we net een overeenkomst gesloten om 192 zonnepanelen te plaatsen op het dak van onze gebouwen.  Met deze zonnepanelen zullen we jaarlijks ongeveer 70.000 kW opwekken.

Afvalstromen:

We scheiden ons afval volledig (grond, keien, slib ….). Het wordt naar erkende recyclagecentra in de buurt getransporteerd.  Zo creëren we een transparante afvalstroom waar recuperatie van alle materialen van primordiaal belang zijn.

Gezondheid, veiligheid en opleiding:

Naast onze interne veiligheidsverantwoordelijke doet Maris Natuursteen beroep op een externe veiligheidsadviseur die objectief een doorlichting maakt van het item gezondheid, veiligheid en opleiding, om op alle vlakken deze materie te optimaliseren.

Ook aan ergonomie wordt aandacht besteed. Sorteren van kasseien is fysiek zeer zware arbeid. Om de werkomstandigheden te verbeteren werden in dit proces een aantal zaken geautomatiseerd en zijn in de sorteerlijn bandhoogtes ingesteld op het niveau zodat de arbeid minder belastend is voor de werknemers.